יתאמרק ןוזיאו ןופצמ ימעטמ
...טרסב ופצ רבכש ימ קר תוארל ולכוי טירסתה תא

יתוקיפסה םרט   יתיפצ