טרסה תא ושע

ןהכ רואמ בהאתי םומיסקמ
לברקניט בהאתת םומיסקמ
רניד רהוז יתוכלמה םעוטה
ןפג הריש הפכב לווע אל לע הבשי
תרק רגתא הריש לש רבחו ץעוי ,יאטירסת
ןיילק ןח םיילענ הזיאו סוטל תדחפמ הזיא
הרודואת תוביסמה לכ לע הדקר
'ץיבטנב רוג ןשושו יאמב יאטירסת
ןמרבואז תרפע חלשינש ךאלמו טירסת תרענ
יאריש לייא עיגרהו ךמת קיפה
לט ןר עירתהו ךמת קיפה
ריאמ ( אל ךיא ) ןורש ריאהו םליצ
ןוד םער םלוכלו םלצל רזע
יקחצי ינדו ןילקנרפ השאס וחרטו וכרע
Dutch producer and park client MJ REICHSTEINER
Desserves some love too HERMAN BROOD
Agent chaufer and bully KOOS VAN DIJK
Beautifull but always in a hurry VLATKA SIMAC
Casting and Shushans ex girlfriend INIKA DE VOS
בהולא יתיא טילקהו טיקשה
סידרפ דיולפ דוד אביש םוב
DJ BOYAN ARTAC Chillum , Chai , Chapatti
Indian co producergo mountain meditation
RAKESH (Elisha) MEHRA 
Hot Shower, full power , 24 hour MAROOTY
ןינקעו ליג ודוהב ונירירגשו לעופב קיפמ
הדידאפ תנייע האוגב הראשנו השיבלה , הרפיא
יריעז ( רוייגמ ) רינ אל המו פירג טרא
וסרטמ רינ רטסופו דמימ ודב היצמינא ןוזח
רורב (יידו ןורחא) רינ תלתב היצמינא
לוק ( יוטסלוט) בל ןייטצמ הכירע .ע
Indian lighter ( yes Goa) BARKET M . ZAKIA
Indian lighter ( no Goa) KAMLESH SEDKANI
יריגנרפ אבאבה תימינפ הרואתו אבאב
Chai walla DAYAL SING
Warden PAREDEEP (only one can go ) SINGH
יעמיש תובנ הריס םע עונפואו םרכ
ובאס ןנור לוק ספ בוציע
אקשורג הנליא הבוט הריואו םיטקפא תכירע
לארה הליה ,וסיז היתב וססקפו ונפלט ומאית
יקסמד תירינו  
ירפוע יש ןד ףליסו םגרית
רמרק המלש ןעיקשמ


רתאה תא ושע

תרק יאתבש דורמנ JS-ו שאלפב תנכית
וסרטמ רינ בציעו יאקיפרג
טייליו - ןמיירק דראודא PHP/Zend-ב תנכית
טייליו - רמיר זעוב Webmaster
רצייוקלטייט םייח קרועה לע הבישיו טפסנוק
תרק דוד רגתאו