<% SetCookie("Notflash","",time()+ 31536000,"/","planetgur.com"); %> Total Love - משהו טוטאלי
TotalLoveםהייח תבהא תא ליצהל םיאצוי רבעשל םירבח השולש
.האוגב אלכהמ

תוציצק הקיזומה שראפ יזטסקאה
.תוצצפ טרסהו אנברח בצמה

?רתאהו
תיקט-ולה ךא הריהמה אסרגל